207218-60การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
Critical Writing in English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชารูปแบบการเขียนเชิงวิพากษ์แบบต่าง ๆ จากเอกสาร ทั้งสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อระบุความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน ฝึกเขียนเชิงวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.04.11**029C35332X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
34-33-1
1-0-1
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.04.09**029C433112X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-31-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
คำอธิบายรายวิชา
รูปแบบการเขียนเชิงวิพากษ์แบบต่าง ๆ จากเอกสาร ทั้งสิ่งพิมพ์และบทอ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อระบุความคิดเห็นและทัศนคติของผู้เขียน ฝึกเขียนเชิงวิพากษ์แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123