207319-60การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คำศัพท์ โครงสร้างและสำนวนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในการเขียนสโลแกน บทความ เรียงความ บทความและเรื่องสั้น  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-15:2027.04.09(คู่)029C433211X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
33-32-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:40-11:1027.04.11(คู่)029C35305X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-30-3
2-0-2
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ คำศัพท์ โครงสร้างและสำนวนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในการเขียนสโลแกน บทความ เรียงความ บทความและเรื่องสั้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123