435561-60ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
Information System andDigital Innovation
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และหลักเศรษฐศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 อาทิตย์12:50-16:1027.05.02**029C110X    
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 622 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 622 หมู่2 ,1-1-0
สอบปลายภาค: 13 ก.พ. 2564 เวลา 10:00 - 12:00
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล [603504905] (ปริญญาโท ภาคพิเศษ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.02**
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และหลักเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123