435522-60การทำเหมืองข้อมูลและการประยุกต์
Data Mining and Applications
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทําเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการทําเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  การจําแนกประเภทข้อมูลและการทํานาย การจัดกลุ่ม ข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทําเหมืองข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลอักษรและเว็บไซต์ และการใช้เครื่องมือในการทําวิเคราะห์ข้อมูล
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  S1 เสาร์08:40-12:0027.05.02**029C321X    
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ขนิษฐา กุลนาวิน
ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน
สำรองให้:ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,3-2-1
สอบปลายภาค: 13 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 - 16:00
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล [603504905] (ปริญญาโท ภาคพิเศษ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.02**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทําเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการทําเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
การจําแนกประเภทข้อมูลและการทํานาย การจัดกลุ่ม ข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทําเหมืองข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลอักษรและเว็บไซต์ และการใช้เครื่องมือในการทําวิเคราะห์ข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123