435533-60เทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Wireless Technologies and Internet of Things
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การออกแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทั้งในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบัน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาโท ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.05.02**029C24222X    
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
2-2-0
4-0-4
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00
ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล [601504905] (ปริญญาโท ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.02**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
การออกแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งทั้งในเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การสร้างและการปรับใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายในปัจจุบัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123