402242-61ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Fundamental of Biochemistry Laboratory
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุล การทดสอบเอนไซม์เบื้องต้น และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  
เงื่อนไขรายวิชา: 402241 (#) หรือ
CON 402241
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402241
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-16:0011.14**011C22220X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,44-21-23
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [651211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [621211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
  P2 พุธ07:00-10:0011.14**011C21192X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,44-19-25
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [651211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
  P3 พุธ13:00-16:0011.14**011C332112X    
อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุขสรรค์ ตันสิริ
สำรองให้:อนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
23-21-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อนามัยสิ่งแวดล้อม [651211100] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite3
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี การทดสอบเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุล การทดสอบเอนไซม์เบื้องต้น และกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123