061303-61เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
Information Technology for Online Information Management
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C35332X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายเจษฎา รัตนสุพร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C33312X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,33-31-2
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P3 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C35323X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
32-32-0
2-0-2
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C37352X    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ธีรพงษ์ สังข์ศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
26-26-0
9-9-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [621211047] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [621219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P5 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C35341X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,35-34-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P6 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C40337X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วิยดา ยะไวทย์
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-33-2
5-0-5
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P7 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C42411X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
42-41-1
8-0-8
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P8 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C41392X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ศรายุทธ เนียนกระโทก
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,41-39-2
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P9 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C35269X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายเจษฎา รัตนสุพร
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-26-2
6-0-6
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P10 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C38380X    
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รณชัย ชื่นธวัช
สำรองให้:คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,38-38-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คหกรรมศาสตร์ [621211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P11 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C40391X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
23-23-0
17-16-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
สถาปัตยกรรม [621811066] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P12 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C25223X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P13 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C402812X    
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-27-5
5-1-4
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
เทคโนโลยีสารสนเทศ [621211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P14 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C26818X    
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วิยดา ยะไวทย์
สำรองให้:นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
1-1-0
2-0-2
10-7-3
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
นวัตกรรมเซรามิกส์ [621210123] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [621211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P15 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C27270X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายกริช กองศรีมา
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P16 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C30282X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
4-0-4
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ทัศนศิลป์ [601218740] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษ [601212014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P17 พุธ08:40-11:1027.03.08**029C35332X    
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
25-24-1
10-9-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [621212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สถิติประยุกต์ [621211109] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P18 พุธ08:40-11:1027.03.08**029C31301X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายสุระ วรรณแสง
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
16-16-0
15-14-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [621212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P19 พุธ08:40-11:1027.03.08**029C30300X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายกริช กองศรีมา
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P20 พุธ08:40-11:1027.03.08**029C30273X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,30-27-3
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์07:50-10:2032.04.01**044C422913X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
นายสุระ วรรณแสง
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
14-11-3
20-17-3
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [626211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐศาสตร์ [626216126] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K2 อาทิตย์14:30-17:0027.03.06**029C60519X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,55-51-4
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [626214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K6 เสาร์07:50-10:2032.04.02**044C40328X    
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
18-18-0
15-14-1
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [626212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการอุตสาหกรรม [626318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K3 เสาร์16:10-18:4032.04.02**044C40319X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธีรพงษ์ สังข์ศรี
นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,39-31-8
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [626714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K4 อาทิตย์07:50-10:2032.04.02**044C361422X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
16-4-12
10-10-0
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมการก่อสร้าง [626212098] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K5 อาทิตย์12:00-14:3027.03.06**029C362511X    
  อาทิตย์12:00-14:3032.04.01**044C      
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วีรอร อุดมพันธ์
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [626714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  K7 เสาร์13:40-16:1032.04.02**044C352411X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,25-24-1
สอบปลายภาค: 14 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [626714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123