061303-61เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
Information Technology for Online Information Management
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P0 ไม่มีข้อมูล000X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
N/A
สำรองให้:
สอบปลายภาค:
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C603822X    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ศรายุทธ เนียนกระโทก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
13-10-3
40-0-40
39-0-39
39-0-39
28-27-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [601214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม [621211047] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C41401X    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P3 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C41401X    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์08:40-11:1027.03.08**029C42411X    
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P5 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C47425X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
41-41-0
41-0-41
35-0-35
35-0-35
25-0-25
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P6 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C43394X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [621214096] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P7 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C49472X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [641214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [621212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P8 จันทร์12:50-15:2027.03.08**029C47470X    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การบัญชี [641214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [621212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P9 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C402515X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางวันเพ็ญ โพธิ์เกษม
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คหกรรมศาสตร์ [621211010] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P10 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C443113X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
33-31-2
25-0-25
24-0-24
23-0-23
23-0-23
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P11 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C40391X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P12 อังคาร08:40-11:1027.03.08**029C433013X    
เกษตรศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คหกรรมศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม [621212097] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P13 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C40364X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [621211132] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นวัตกรรมเซรามิกส์ [621210123] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภูมิสารสนเทศ [621211052] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P14 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C42420X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วิยดา ยะไวทย์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
22-22-0
20-20-0
35-0-35
30-0-30
4-0-4
18-0-18
2-0-2
6-0-6
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [621211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P15 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C423210X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ [621211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P16 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C412615X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภูมิสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สถิติประยุกต์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายสุระ วรรณแสง
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
สถิติประยุกต์ [621211109] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [641219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
นิเทศศาสตร์ [601215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
เศรษฐศาสตร์ [641219724] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์14:30-17:0032.05.01**044C322210X    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายมาโนช ถินสูงเนิน
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-22-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาการคอมพิวเตอร์ [626211138] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K2 อาทิตย์07:50-10:2032.05.02**044C40346X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-34-4
2-0-2
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [626214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K3 อาทิตย์15:20-17:5032.04.03**044C40931X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
10-9-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626214263] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K4 อาทิตย์15:20-17:5032.04.02**044C403010X    
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ทิพยา ถินสูงเนิน
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการอุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-12-4
18-17-1
6-2-4
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม [626212099] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การจัดการอุตสาหกรรม [622318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การจัดการอุตสาหกรรม [626318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K6 อาทิตย์07:50-10:2032.04.01**044C342311X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
24-23-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [626714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K7 อาทิตย์13:40-16:1032.05.02**044C321517X    
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
22-15-7
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [626714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K8 เสาร์15:20-17:5032.04.01**044C362412X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-24-2
10-1-9
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [646714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  K9 เสาร์15:20-17:5032.04.02**044C362610X    
การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไกรลาศ บำรุงชาติ
สำรองให้:การบัญชี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-26-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การบัญชี [646714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123