061304-61เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
Information Technology for Communication and Multimedia
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.03**029C32311X    
การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การเงินและการธนาคาร [621214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 จันทร์08:40-11:1027.03.09**029C49481X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,49-48-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 อังคาร08:40-11:1027.03.09**029C51465X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,49-46-3
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P4 อังคาร12:50-15:2027.03.03**029C660X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธีรพงษ์ สังข์ศรี
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,6-6-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
วิศวกรรมการก่อสร้าง [621212098] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 อังคาร12:50-15:2027.03.09**029C20812X    
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
7-6-1
8-0-8
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [621218124] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ทัศนศิลป์ [601218740] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 จันทร์08:40-11:1027.05.02**029C12120X    
  จันทร์11:10-12:0027.05.02**029C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,12-1-11
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [621214127] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.02**
  P8 จันทร์08:40-11:1027.05.02**029C12120X    
  จันทร์11:10-12:0027.05.02**029C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. สิริกร กรมโพธิ์
ดร. สิริกร กรมโพธิ์
สำรองให้:
สอบปลายภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [621214127] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.02**
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123