061304-61เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
Information Technology for Communication and Multimedia
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.03**029C26215X    
การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:40-11:1027.03.06**029C33312X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,32-31-1
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์12:50-15:2027.03.03**029C36315X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.สิริกร กรมโพธิ์
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,31-30-1
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์12:50-15:2027.03.06**029C52493X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,50-49-1
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร08:40-11:1027.03.03**029C50482X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,50-48-2
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร08:40-11:1027.03.06**029C51492X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,อาจารย์: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,50-49-1
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร12:50-15:2027.03.03**029C675512X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
8-8-0
4-3-1
24-24-0
19-19-0
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์08:40-11:1027.05.07**029C20200X    
  จันทร์11:10-12:0027.05.07**029C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P9 จันทร์08:40-11:1027.05.07**029C19181X    
  จันทร์11:10-12:0027.05.07**029C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
ผศ.อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,19-18-1
สอบปลายภาค:
  P10 อังคาร12:50-15:2027.03.06**029C49490X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์: นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,49-49-0
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์10:20-12:5032.04.03**044C401129X    
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-11-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
  K2 เสาร์10:20-12:5032.04.01**044C352312X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-23-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  K3 อาทิตย์10:20-12:5032.05.02**044C18810X    
วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:วิศวกรรมการก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123