061304-61เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
Information Technology for Communication and Multimedia
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1027.03.03**029C42348X    
นิเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ธีรพงษ์ สังข์ศรี
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,42-34-8
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 จันทร์08:40-11:1027.03.06**029C43376X    
นิเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นายปริญญา ชินจอหอ
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,43-37-6
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 จันทร์12:50-15:2027.03.03**029C41392X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,41-39-2
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621212013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P4 จันทร์12:50-15:2027.03.06**029C35305X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สิริกร กรมโพธิ์
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,35-30-5
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 อังคาร08:40-11:1027.03.03**029C35314X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,35-31-4
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P6 อังคาร08:40-11:1027.03.06**029C34340X    
สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,อาจารย์: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:สาธารณสุขชุมชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,34-34-0
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สาธารณสุขชุมชน [621211065] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 อังคาร12:50-15:2027.03.03**029C40346X    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,40-34-6
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ออกแบบนิเทศศิลป์ [621217216] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P8 อังคาร12:50-15:2027.03.06**029C433211X    
สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:สถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทัศนศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
23-18-5
20-14-6
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สถาปัตยกรรม [621811066] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ทัศนศิลป์ [621218740] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P9 พุธ08:40-11:1027.03.08**029C50428X    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สำรองให้:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,49-42-7
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย [621211093] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งาน สื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123