061305-61เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ
Information Technology for Office Automation
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อการทำรายงาน การคำนวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1027.05.01**029C25232X    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-23-2
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [621214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 พุธ08:40-11:1027.05.01**029C60591X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เทคนิคการสัตวแพทย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
6-6-0
21-20-1
20-20-0
13-13-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [621211075] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เทคนิคการสัตวแพทย์ [621211058] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ฟิสิกส์ [621211007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P3 อังคาร08:40-11:1027.05.01**029C38371X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,38-37-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P4 อังคาร08:40-11:1027.05.01**029C38371X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,38-37-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P5 อังคาร12:50-15:2027.05.01**029C37361X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,37-36-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
  P6 อังคาร12:50-15:2027.05.01**029C38362X    
นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์: ดร. วีรอร อุดมพันธ์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,37-36-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อการทำรายงาน การคำนวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123