061305-61เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ
Information Technology for Office Automation
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อการทำรายงาน การคำนวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-11:1032.05.06**044C56506X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,56-50-6
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 จันทร์08:40-11:1032.05.03**044C433310X    
การพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,42-33-9
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การพัฒนาสังคม [621212081] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P3 จันทร์12:50-15:2032.05.01**044C564511X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,56-45-11
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P4 จันทร์12:50-15:2027.05.07**029C38344X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,38-34-4
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P5 อังคาร08:40-11:1032.04.02**044C56524X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,55-51-4
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P6 อังคาร08:40-11:1032.04.02**044C473710X    
ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:ภาษาญี่ปุ่น ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,45-35-10
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาญี่ปุ่น [621212209] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P7 อังคาร12:50-15:2032.04.03**044C56506X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,อาจารย์: ผศ. ดร.สายสุนีย์ จับโจร
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,55-49-6
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ e-Testing
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ [621211075] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P8 อังคาร12:50-15:2027.03.08**029C38353X    
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,38-35-3
สอบปลายภาค: 11 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ [621212221] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์10:20-12:5027.03.03**029C482721X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-26-12
10-1-9
สอบปลายภาค: 18 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [626216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
รัฐประศาสนศาสตร์ [602216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อการทำรายงาน การคำนวณข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123