061306-61สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต
Environment and Energy for Sustainability of Life
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงาน ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน  ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-11:1027.05.09**029C1051023X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: รศ. พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ผศ.ดร.ธนากร แสงสง่า
สำรองให้: ทุกชั้นปี105-101-4
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม [621714264] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
การจัดการอุตสาหกรรม [621318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [621714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม [621318267] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.04.07
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.04.07
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
การบัญชี [621214737] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.04.07
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 4 ห้องสอบ 31.04.07
การจัดการอุตสาหกรรม [601318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.04.07
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์07:50-10:2032.03.01**044C50491X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: รศ. พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร
ผศ.ดร.ธนากร แสงสง่า
สำรองให้: ทุกชั้นปี50-46-4
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการอุตสาหกรรม [622318742] (ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.05
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [622714263] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.05
การบัญชี [622714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.05
การบัญชี [622714737] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 23 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.05
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงาน ที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน
ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123