061307-61อาหารเพื่อชีวิต
Food for Life
สังกัดคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดำริ การเสื่อมเสียของอาหาร และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร  คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 พุธ08:40-11:10เทคโนฯอาหาร1**031C35341X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ดร.ดิเรก ฉิมชนะ
นางสาวภัทราพร ยุธาชิต
ผศ.ดร.จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี
ดร.ศิวพร แพงคำ
สำรองให้: ทุกชั้นปี35-34-1
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 3 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 4 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
นิติศาสตร์ [621213301] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 3 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [621211053] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ เทคโนฯอาหาร1**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดำริ การเสื่อมเสียของอาหาร และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร
คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123