062101-62ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฟังพูดบทสนทนา เน้นการสื่อสาร จับใจความ ใช้ภาษาและสำนวนตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์อย่างถูกต้อง เข้าใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (สมรรถนะ 1.1-1.3)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:109.12.10**009C31292X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางปภาดา สุประพนธ์
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-29-2
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 จันทร์08:40-12:009.13.12**009C30291X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
นางปภาดา สุประพนธ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P3 ศุกร์08:40-12:009.14.08**009C18171X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางปภาดา สุประพนธ์
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,18-17-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P4 ศุกร์08:40-12:009.14.05**009C34340X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,34-34-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P5 จันทร์08:40-12:009.11.12009C34340X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,34-34-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P6 พฤหัสบดี08:40-12:009.14.11**009C20200X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางปภาดา สุประพนธ์
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P7 ศุกร์12:50-16:1036.05.05**050C19181X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางปภาดา สุประพนธ์
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,19-18-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P8 พฤหัสบดี12:50-16:109.14.10**009C32320X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางปภาดา สุประพนธ์
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-32-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P9 อังคาร08:40-12:0027.04.13**029C31310X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P10 พฤหัสบดี08:40-12:0036.05.04**050C28271X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P11 ศุกร์08:40-12:009.09.05-06**009C17170X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P12 พฤหัสบดี12:50-16:109.06.08**009C20200X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,20-20-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P13 ศุกร์12:50-16:109.11.09009C14131X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,14-13-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P14 ศุกร์08:40-12:0027.04.13**029C24231X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P15 ศุกร์12:50-16:1027.04.13**029C990X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,9-9-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P16 จันทร์08:40-12:009.14.06**009C11110X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,11-11-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
ฟังพูดบทสนทนา เน้นการสื่อสาร จับใจความ ใช้ภาษาและสำนวนตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์อย่างถูกต้อง เข้าใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (สมรรถนะ 1.1-1.3)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123