062101-62ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฟังพูดบทสนทนา เน้นการสื่อสาร จับใจความ ใช้ภาษาและสำนวนตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์อย่างถูกต้อง เข้าใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (สมรรถนะ 1.1-1.3)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์17:00-21:009.06.09**009C55541X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
26-25-1
29-29-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.11**029C17170X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค:
  P3 อังคาร08:00-12:0031.06.02**042C57543X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
นายชลวัฒน์ กิมซัว
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
29-29-0
28-25-3
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์13:00-17:009.13.07-08**009C54540X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
MisterChengxin Li
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
29-29-0
25-25-0
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี08:00-12:009.07.05-06**009C60591X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร.จตุพล ภู่ละกอ
นายชลวัฒน์ กิมซัว
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-29-1
30-30-0
สอบปลายภาค:
  P6 พฤหัสบดี08:00-12:0031.06.02**042C413011X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
MisterChengxin Li
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
14-14-0
17-16-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P7 อังคาร13:00-17:009.13.12**009C30291X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: Mr.Tudur Aled Lewis
MisterChengxin Li
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค:
  P8 พฤหัสบดี13:00-17:0027.04.07**029C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: Mr.Tudur Aled Lewis
ผศ.อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P9 ศุกร์08:00-12:0027.04.11**029C55550X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
29-29-0
26-26-0
สอบปลายภาค:
  P10 ศุกร์13:00-17:0027.04.13**029C60591X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-30-0
30-29-1
สอบปลายภาค:
  P11 พฤหัสบดี13:00-17:0027.04.09**029C27270X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
นายชลวัฒน์ กิมซัว
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P12 ศุกร์13:00-17:0027.04.11**029C48471X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
นายชลวัฒน์ กิมซัว
ผศ.อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
24-24-0
24-23-1
สอบปลายภาค:
  P13 อังคาร13:00-17:0027.04.11**029C59581X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
29-28-1
30-30-0
สอบปลายภาค:
  P14 อังคาร08:00-12:0027.04.13**029C60600X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-30-0
30-30-0
สอบปลายภาค:
  P15 ศุกร์08:00-12:009.07.05-06**009C59590X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.อรสิริ วิมลธรรม
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-30-0
29-29-0
สอบปลายภาค:
  P16 จันทร์17:00-21:009.06.09**009C60600X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร.จตุพล ภู่ละกอ
นางสาวศิรภัสสร อ่อนน้อม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-30-0
30-30-0
สอบปลายภาค:
  P17 จันทร์08:00-12:0027.04.11**029C57498X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
นายชลวัฒน์ กิมซัว
MisterChengxin Li
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
29-25-4
28-24-4
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ฟังพูดบทสนทนา เน้นการสื่อสาร จับใจความ ใช้ภาษาและสำนวนตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์อย่างถูกต้อง เข้าใจมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (สมรรถนะ 1.1-1.3)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123