062102-62พลเมืองที่เข้มแข็ง
Active Citizen
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม  การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0036.05.04**050C51438X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. พิทักษ์ชัย จัตุชัย
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
25-20-5
26-23-3
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline4
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:009.07.05-06**009C44431X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
17-16-1
27-27-0
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
  P3 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.09**009C54522X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. ภาสกร บัวศรี
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
29-29-0
25-23-2
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
  P4 ศุกร์13:00-17:0036.03.09**050C58571X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
29-29-0
29-28-1
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
  P5 อังคาร13:00-17:0031.06.06**042C59563X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. ศันสนีย์ มณีโชติ
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-27-3
29-29-0
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline4
  P6 พฤหัสบดี13:00-17:0036.05.04**050C59572X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวสิริกร บุญสังข์
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-29-1
29-28-1
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline4
  P7 ศุกร์13:00-17:0036.04.06**050C60591X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
30-30-0
30-29-1
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline4
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline4
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123