062203-62ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
English Reading and Writing Skill
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอ่านจับใจความสำคัญ ข้อความ บทความ ข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิก สามารถเขียนโต้ตอบและสรุปสาระสำคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่เหมาะสม (สมรรถนะ 1.1-1.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:009.11.10009C32302X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,32-30-2
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 พุธ12:50-16:1027.04.11**029C28280X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 ศุกร์12:50-16:1027.04.15**029C27261X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: MisterJamie Duncan Maclean
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P4 ศุกร์08:40-12:0027.04.11**029C29281X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: MisterJamie Duncan Maclean
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 พุธ14:30-17:509.12.10**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P6 จันทร์12:50-16:1027.04.11**029C33330X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,32-32-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 พฤหัสบดี08:40-12:009.10.10009C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P8 อังคาร12:50-16:109.06.05**009C20173X    
ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,20-17-3
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P9 ศุกร์08:40-12:009.06.05**009C19181X    
ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,19-18-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P10 ศุกร์12:50-16:109.11.10009C29290X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P11 ศุกร์12:50-16:109.13.09**009C30291X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-29-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P12 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.13**029C24231X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P13 พุธ16:10-19:309.10.11009C17143X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
17-14-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P14 พุธ12:50-16:109.10.11009C16160X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
อ่านจับใจความสำคัญ ข้อความ บทความ ข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิก สามารถเขียนโต้ตอบและสรุปสาระสำคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่เหมาะสม (สมรรถนะ 1.1-1.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123