062203-62ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
English Reading and Writing Skill
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอ่านจับใจความสำคัญ ข้อความ บทความ ข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิก สามารถเขียนโต้ตอบและสรุปสาระสำคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่เหมาะสม (สมรรถนะ 1.1-1.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.05.06**029C29281X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P2 พุธ12:50-16:1027.03.06**029C31256X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-25-6
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P3 ศุกร์12:50-16:1027.03.05**029C28280X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P4 ศุกร์08:40-12:0027.03.09**029C31301X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-30-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P5 อังคาร12:50-16:1027.03.05**029C30291X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-29-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P6 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.06**029C28280X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P7 จันทร์12:50-16:1027.03.10**029C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P8 พุธ12:50-16:1027.03.09**029C29281X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-28-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P9 อังคาร08:40-12:0027.03.09**029C32320X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-32-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P10 อังคาร08:40-12:0027.05.07**029C22220X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-22-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P11 จันทร์12:50-16:1027.05.06**029C24222X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,24-22-2
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P12 จันทร์08:40-12:0027.03.05**029C28244X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-24-4
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P13 อังคาร12:50-16:1027.03.09**029C29272X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 21 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
อ่านจับใจความสำคัญ ข้อความ บทความ ข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิก สามารถเขียนโต้ตอบและสรุปสาระสำคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่เหมาะสม (สมรรถนะ 1.1-1.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123