062203-62ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
English Reading and Writing Skill
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาอ่านจับใจความสำคัญ ข้อความ บทความ ข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิก สามารถเขียนโต้ตอบและสรุปสาระสำคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่เหมาะสม (สมรรถนะ 1.1-1.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-17:009.06.11(คี่)009C60600X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
29-29-0
30-30-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P2 พฤหัสบดี13:00-17:009.06.07(คู่)009C53530X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
26-26-0
27-27-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P3 ศุกร์08:00-12:0027.04.15(คี่)029C51501X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
25-25-0
26-25-1
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P4 จันทร์08:00-12:0027.04.09(คี่)029C42411X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
16-16-0
26-25-1
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P5 ศุกร์08:00-12:009.14.06(คี่)009C49490X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
MisterChengxin Li
นางสิริกัญญา ศรีโฉม
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
23-23-0
26-26-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P6 จันทร์13:00-17:009.07.07-08(คู่)009C51492X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
27-25-2
24-24-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P7 ศุกร์17:00-21:009.13.05-06(คี่)009C56560X    
  ศุกร์17:00-21:009.14.06(คี่)009C      
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
MisterChengxin Li
นางสิริกัญญา ศรีโฉม
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
28-28-0
28-28-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P8 พฤหัสบดี13:00-17:009.13.05-06**009C53521X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
MisterChengxin Li
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
27-27-0
26-25-1
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P9 อังคาร08:00-12:009.13.05-06(คู่)009C52511X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
26-25-1
25-25-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P10 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.08(คี่)009C36333X    
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
20-18-2
16-15-1
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P11 จันทร์08:00-12:009.06.07(คู่)009C37370X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
13-13-0
24-24-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P12 พุธ13:00-17:009.14.07(คู่)009C51501X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
25-25-0
26-25-1
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P13 อังคาร08:00-12:009.06.07(คี่)009C39372X    
ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
15-13-2
24-24-0
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
  P14 จันทร์08:00-12:0031.07.02 (คู่)042C31229X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
15-15-0
6-6-0
10-1-9
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
เทคโนโลยีสารสนเทศ [591211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline2
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline2
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ [591211141] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnsite1
คำอธิบายรายวิชา
อ่านจับใจความสำคัญ ข้อความ บทความ ข่าวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิก สามารถเขียนโต้ตอบและสรุปสาระสำคัญตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยใช้โครงสร้างไวยกรณ์ที่เหมาะสม (สมรรถนะ 1.1-1.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123