062204-62ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
King Bhumibol's Philosophy for Local Development
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้  วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย (สมรรถนะ 3.1-3.3)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0027.05.08(คี่)029C62620X    
ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
23-23-0
24-24-0
15-15-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0038.2.09 (คู่)052C58580X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. อริสา นพคุณ
ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
26-26-0
17-17-0
15-15-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์08:00-12:0038.2.12 (คี่)052C55532X    
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
25-23-2
24-24-0
6-6-0
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์13:00-17:0038.2.09 (คี่)052C56560X    
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ. ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
28-28-0
28-28-0
สอบปลายภาค:
  P5 พุธ13:00-17:0038.4.13 (คู่)052C52520X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
รศ.ดร. กานต์ เนตรกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
27-27-0
25-25-0
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร13:00-17:009.06.11(คู่)009C51510X    
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. อริสา นพคุณ
ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,
25-25-0
26-26-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย (สมรรถนะ 3.1-3.3)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123