062205-62ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Life and Career
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะ 4.1-4.3)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0018.307018C29290X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:0038.4.13 (คี่)052C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์13:00-17:0018.307018C26251X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์08:00-12:0018.307018C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร08:00-12:0018.304018C25250X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ประดับศรี พินธุโท
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P6 พฤหัสบดี13:00-17:0018.304018C26260X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ประดับศรี พินธุโท
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P7 พฤหัสบดี08:00-12:0038.5.20 (คู่)052C16160X    
เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวภัคภร ขันกสิกรรม
สำรองให้:เคมี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์08:00-12:0038.5.18 (คี่)052C25250X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P9 อังคาร13:00-17:0027.04.07(คี่)029C12120X    
การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,12-12-0
สอบปลายภาค:
  P10 จันทร์13:00-17:0038.5.20 (คี่)052C25250X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P11 พุธ13:00-17:0038.5.20 (คี่)052C15114X    
ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ประดับศรี พินธุโท
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,15-11-4
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์13:00-17:0038.5.18 (คี่)052C25250X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์13:00-17:0038.2.09 **052C24240X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะ 4.1-4.3)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123