062306-62ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
English Communicative Skills
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคาดหวัง โดยให้เหตุผลประกอบได้ และสร้างการสื่อสารตามหลักโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเอง นำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติ (สมรรถนะ 1.1-1.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ16:10-19:3031.06.04**042C57561X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
30-30-0
27-26-1
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 พฤหัสบดี12:50-16:1038.4.13 **052C27261X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-26-1
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P1
  P4 จันทร์08:40-12:0031.06.03**042C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 อังคาร12:50-16:1031.05.06**042C57552X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
30-28-2
27-27-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P6 ศุกร์08:40-12:009.13.05-06**009C63621X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
30-29-1
33-33-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P6
  P8 พฤหัสบดี16:10-19:3031.06.03**042C55550X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
33-33-0
22-22-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P9 จันทร์16:10-19:309.14.12**009C55550X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
27-27-0
28-28-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P10 พฤหัสบดี08:40-12:0031.06.05**042C52520X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
22-22-0
30-30-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P11 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P8
  P12 พุธ12:50-16:1027.04.13**029C35350X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
17-17-0
18-18-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P13 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: N/A
สำรองให้:
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P12
  P14 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: N/A
สำรองให้:
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P10
  P15 อังคาร12:50-16:109.14.08**009C23230X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
นายสมพงษ์ น้อยแต้
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P16 จันทร์08:40-12:009.13.05-06**009C33321X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-32-1
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P17 ศุกร์14:30-17:509.14.07**009C52520X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
27-27-0
25-25-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P18 พุธ12:50-16:109.13.10**009C29290X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายสมพงษ์ น้อยแต้
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P19 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: N/A
สำรองให้:
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P17
  P20 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ห้องสอบ e-Testing Onsite
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P5
  P21 ศุกร์08:40-12:0031.06.06**042C31301X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายสมพงษ์ น้อยแต้
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-30-1
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P22 อังคาร08:40-12:009.13.12**009C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นายสมพงษ์ น้อยแต้
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P23 จันทร์12:50-16:109.09.07-08**009C31310X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
นายสมพงษ์ น้อยแต้
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-31-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P24 พฤหัสบดี16:10-19:3027.04.11**029C28280X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
นายสมพงษ์ น้อยแต้
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P25 พุธ16:10-19:309.13.10**009C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
นายสมพงษ์ น้อยแต้
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P26 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รวมหมู่กับ P9
  P27 อังคาร16:10-19:309.14.08**009C231211X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
นายสมพงษ์ น้อยแต้
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
13-12-1
10-0-10
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P28 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.11**029C261610X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสมพงษ์ น้อยแต้
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 13 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคาดหวัง โดยให้เหตุผลประกอบได้ และสร้างการสื่อสารตามหลักโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเอง นำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติ (สมรรถนะ 1.1-1.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123