062306-62ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
English Communicative Skills
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคาดหวัง โดยให้เหตุผลประกอบได้ และสร้างการสื่อสารตามหลักโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเอง นำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติ (สมรรถนะ 1.1-1.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.04.15**029C28280X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ดร. วิชุพรรณ ผดุงชีวิต ทินนบุตรา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.13**029C41401X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
26-26-0
15-14-1
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P3 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.15**029C34340X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,34-34-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P4 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.11**029C33330X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,33-33-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P5 พฤหัสบดี08:40-12:009.12.12**009C45441X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
17-17-0
17-16-1
11-11-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P6 พฤหัสบดี12:50-16:109.13.05-06**009C60600X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
29-29-0
31-31-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P7 พุธ12:50-16:109.14.05**009C53521X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
22-22-0
16-16-0
15-14-1
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P8 จันทร์12:50-16:109.13.07-08**009C90882X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
28-28-0
22-22-0
23-22-1
8-7-1
9-9-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P9 ศุกร์12:50-16:109.09.07-08**009C54513X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ดร. จีรายุ ขอเชิญกลาง
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
25-24-1
29-27-2
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P10 ศุกร์08:40-12:009.07.05-06**009C70691X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
19-19-0
24-23-1
27-27-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P11 อังคาร12:50-16:109.13.05-06**009C62620X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
30-30-0
32-32-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P12 จันทร์08:40-12:009.07.07-08**009C57561X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์:
นายภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
29-28-1
28-28-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
  P13 จันทร์12:50-16:1027.04.07**029C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายภูมิใจ ณัฏฐ์ชาภา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing
  P14 จันทร์12:50-16:1027.04.15**029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผศ.ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing
คำอธิบายรายวิชา
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคาดหวัง โดยให้เหตุผลประกอบได้ และสร้างการสื่อสารตามหลักโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเอง นำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติ (สมรรถนะ 1.1-1.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123