062306-62ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
English Communicative Skills
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคาดหวัง โดยให้เหตุผลประกอบได้ และสร้างการสื่อสารตามหลักโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเอง นำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติ (สมรรถนะ 1.1-1.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:009.06.09(คี่)009C57552X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.อรสิริ วิมลธรรม
ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
29-26-3
28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.09(คี่)029C23230X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์08:00-12:0027.04.13(คู่)029C50500X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นางจิตติมา ดวงมณี
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
23-23-0
27-27-0
สอบปลายภาค:
  P4 จันทร์08:00-12:009.07.05-06(คี่)009C46460X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ผศ.อรสิริ วิมลธรรม
ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
28-28-0
18-18-0
สอบปลายภาค:
  P5 ศุกร์13:00-17:009.06.09(คู่)009C55550X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
29-29-0
26-26-0
สอบปลายภาค:
  P6 ศุกร์08:00-12:009.13.05-06(คู่)009C56560X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
28-28-0
28-28-0
สอบปลายภาค:
  P7 พฤหัสบดี08:00-12:009.13.05-06(คู่)009C57570X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
28-28-0
29-29-0
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์08:00-12:0027.04.15(คู่)029C51510X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
25-25-0
26-26-0
สอบปลายภาค:
  P9 อังคาร08:00-12:0027.04.07(คู่)029C49490X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
26-26-0
23-23-0
สอบปลายภาค:
  P10 จันทร์13:00-17:0027.04.07(คู่)029C27270X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
11-11-0
16-16-0
สอบปลายภาค:
  P11 อังคาร13:00-17:0027.04.07(คี่)029C42420X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
23-23-0
19-19-0
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์13:00-17:009.14.08(คี่)009C53530X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
นายชลวัฒน์ กิมซัว
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
27-27-0
26-26-0
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์13:00-17:0027.04.09(คู่)029C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P14 พฤหัสบดี13:00-17:0027.04.13**029C52520X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร.จตุพล ภู่ละกอ
ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
25-25-0
27-27-0
สอบปลายภาค:
  P15 พฤหัสบดี13:00-17:0031.07.05 (คู่)042C332310X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
6-6-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคาดหวัง โดยให้เหตุผลประกอบได้ และสร้างการสื่อสารตามหลักโครงสร้างไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ผ่านการสืบค้นและเรียนรู้ ด้วยตนเอง นำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเป็นธรรมชาติ (สมรรถนะ 1.1-1.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123