062307-62สุนทรียะ
Aesthetics
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อสุนทรียะ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง  วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:009.14.07**009C29272X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์
ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P2 ศุกร์08:00-12:009.14.05**009C25241X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์
ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
นายศศิพงศ์ วงศ์ษา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,25-24-1
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P3 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.11**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
ผศ.ดร.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์
ผศ.ดร.วรพจน์ มานะสมปอง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P4 จันทร์16:00-20:009.14.07**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
ผศ.ดร.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์
ผศ.ดร.วรพจน์ มานะสมปอง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P5 ไม่มีข้อมูล36036X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P6 จันทร์17:00-21:009.14.12**009C402911X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์:
นายอารยะ มนูญศักดิ์
นายเอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์
นายประเสริฐ ราชมณี
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
16-15-1
10-1-9
14-13-1
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P7 อังคาร13:00-17:009.14.06**009C29272X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายอารยะ มนูญศักดิ์
ผศ. ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P8 จันทร์13:00-17:009.14.06**009C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
นายอารยะ มนูญศักดิ์
ผศ. นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P9 พฤหัสบดี08:00-12:009.14.05**009C29290X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์
ผศ. บุศรินทร์ คำหุ่ง
ดร. สุพิชฌาย์ ศรีไกล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P10 พฤหัสบดี13:00-17:009.14.05**009C26260X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
ดร. สุพิชฌาย์ ศรีไกล
นายอารยะ มนูญศักดิ์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P11 อังคาร13:00-17:009.14.10**009C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี
ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
ผศ.ดร.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P12 ศุกร์13:00-17:009.14.08**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.นวลรวี กระต่ายทอง
นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี
ผศ.ดร.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P13 จันทร์13:00-17:009.14.12**009C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายเอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์
นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี
ผศ.ดร.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P14 อังคาร13:00-17:005.4.5**005C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นายเอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์
ผศ.ดร.รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร
นายวีรยุทธ โพธิ์ศรี
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P15 อังคาร08:00-12:009.14.05**009C30273X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. บุศรินทร์ คำหุ่ง
นายเอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์
นายประเสริฐ ราชมณี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-27-3
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P16 ศุกร์08:00-12:009.14.06**009C29290X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. บุศรินทร์ คำหุ่ง
นายเอกสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์
นายประเสริฐ ราชมณี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P17 ศุกร์13:00-17:009.14.09**009C24222X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
ผศ. ดร.ธวัช ตราชู
นางสุธาสินี หาญชนะ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,24-22-2
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnline5
  P18 ศุกร์17:00-21:009.14.09**009C24240X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ธวัช ตราชู
ผศ. นัยน์ปพร ชุติภาดา
นางสุธาสินี หาญชนะ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค: 10 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 2 หมู่ 2 ห้องสอบ e-TestingOnline5
คำอธิบายรายวิชา
ขับร้องเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อสุนทรียะ ปฏิบัติการรำวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง
วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123