062308-62การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
Knowingly the Educational Change
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาสืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น (สมรรถนะ 6.1-6.5)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:009.06.11(คู่)009C57552X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.แสงเพชร เจริญราษฏร์
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
29-28-1
27-26-1
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:0031.06.06(คี่)042C1021011X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
รศ.ดร. กานต์ เนตรกลาง
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
22-21-1
27-27-0
28-28-0
23-23-0
สอบปลายภาค:
  P3 จันทร์13:00-17:0038.2.12 (คี่)052C50473X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
รศ.ดร. กานต์ เนตรกลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
23-23-0
12-10-2
15-14-1
สอบปลายภาค:
  P4 พฤหัสบดี13:00-17:0038.2.09 (คู่)052C61610X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
ดร. อริสา นพคุณ
ผศ. ดร.บรรจบ บุญจันทร์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
18-18-0
20-20-0
17-17-0
6-6-0
สอบปลายภาค:
  P5 จันทร์13:00-17:009.07.07-08(คี่)009C53530X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์:
ผศ.ดร.แสงเพชร เจริญราษฏร์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
27-27-0
26-26-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น (สมรรถนะ 6.1-6.5)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123