062310-62ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
English for Teaching
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน บูรณาการการเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.04.09**029C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 อังคาร08:40-12:0027.04.09**029C27261X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
ผศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-26-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 อังคาร08:40-12:009.12.11**009C27270X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P4 อังคาร12:50-16:109.06.11**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 ศุกร์08:40-12:0027.04.09**029C30300X    
  ศุกร์12:50-16:109.14.09**009C      
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กรกนก ธูปประสม
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P6 พฤหัสบดี08:40-12:009.12.07-08**009C30291X    
  พฤหัสบดี08:40-12:009.13.12**009C      
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,30-29-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 พฤหัสบดี12:50-16:1038.5.20 **052C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-33-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P8 จันทร์12:50-16:109.06.05**009C33330X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,33-33-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P9 จันทร์12:50-16:109.13.11**009C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
ผศ.ดร.วิภานุ รักใหม่
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P10 พุธ12:50-16:1036.04.06**050C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ชุมพล ชะนะมา
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,22-22-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P11 ศุกร์12:50-16:1036.05.04**050C22220X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ผศ. รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,22-22-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P12 ศุกร์12:50-16:1036.04.06**050C35350X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์:
นายประเสริฐ ราชมณี
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
17-17-0
18-18-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P13 อังคาร12:50-16:109.12.12**009C30300X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
ดร. วนิดา ชูหมื่นไวย
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P14 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.12**009C23230X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
ดร. วันธนา ศิลปวิลาวัณย์
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P15 พุธ12:50-16:109.14.08**009C33321X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
ผศ.ดร.วิภานุ รักใหม่
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,33-32-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P16 จันทร์08:40-12:0027.04.07**029C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
นายอมรชัย ใจซื่อกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-27-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P17 พฤหัสบดี08:40-12:0027.04.09**029C29290X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P18 ศุกร์12:50-16:109.09.07-08**009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
ผศ.ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,25-25-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P19 พฤหัสบดี12:50-16:109.06.05**009C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ประจักษ์ แป๊ะสกุล
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,27-27-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P20 ศุกร์08:40-12:009.14.12**009C31301X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ดร. พลากร มะโนรัตน์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-30-1
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P21 ศุกร์16:10-19:309.06.09**009C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.สิทธิชัย เป้งคำภา
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P22 อังคาร12:50-16:1027.04.15**029C31310X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,31-31-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P23 ศุกร์12:50-16:109.13.10**009C28280X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ศรีอำนวย
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P24 พุธ16:10-19:309.06.05**009C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,23-23-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P25 พฤหัสบดี12:50-16:1027.04.11**029C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
ดร. สาวิตรี พิพิธกุล
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P26 อังคาร16:10-19:3027.04.07**029C392811X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ธนภรณ์ สกลภัทรศร
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
13-12-1
16-16-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 8 ก.พ. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน บูรณาการการเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123