062310-62ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
English for Teaching
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน บูรณาการการเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.11(คี่)009C28244X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-24-4
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P2 พฤหัสบดี12:50-16:109.06.11(คู่)009C26260X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.09**
  P3 ศุกร์08:40-12:009.06.06(คี่)009C14140X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,14-14-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P4 อังคาร12:50-16:109.13.12(คู่)009C34340X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,34-34-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P5 ศุกร์08:40-12:009.12.12(คี่)009C33330X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,33-33-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P6 พุธ12:50-16:109.06.06(คี่)009C17170X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,17-17-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P7 ศุกร์08:40-12:009.06.08(คี่)009C17161X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,17-16-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P8 พฤหัสบดี12:50-16:109.14.07(คี่)009C29281X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P9 จันทร์12:50-16:109.06.07(คี่)009C31310X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P10 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.09(คี่)009C22220X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-22-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P11 พุธ16:10-19:309.06.06(คี่)009C16160X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P12 จันทร์08:40-12:009.14.11(คี่)009C15141X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,15-14-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P13 ศุกร์08:40-12:009.06.07(คี่)009C11110X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,11-11-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P14 พุธ12:50-16:109.06.05(คี่)009C28280X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P15 อังคาร08:40-12:009.12.09(คู่)009C25241X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,25-24-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P16 พฤหัสบดี08:40-12:009.06.11(คู่)009C29272X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-27-2
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P17 พฤหัสบดี12:50-16:109.14.06(คี่)009C19190X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P18 อังคาร08:40-12:009.06.06(คู่)009C30300X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P19 จันทร์08:40-12:009.14.06(คู่)009C28271X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,28-27-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P20 จันทร์12:50-16:109.14.06(คู่)009C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.09**
  P21 พฤหัสบดี12:50-16:109.07.05-06(คู่)009C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.09**
  P22 ศุกร์12:50-16:1027.04.15(คี่)029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.09**
  P23 พฤหัสบดี08:40-12:009.12.12(คู่)009C35350X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,32-32-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P24 จันทร์12:50-16:109.14.09(คี่)009C22211X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,22-21-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P25 จันทร์08:40-12:009.14.09(คี่)009C23221X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,23-22-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P26 อังคาร08:40-12:009.13.10(คู่)009C24231X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,24-23-1
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.05**
  P27 อังคาร12:50-16:109.13.11(คู่)009C27270X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.05**
  P28 ศุกร์12:50-16:109.06.07(คี่)009C271611X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางจิตติมา ดวงมณี
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
9-9-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 พ.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน บูรณาการการเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123