062310-62ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
English for Teaching
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะครุศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน บูรณาการการเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6)  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:009.07.07-08(คู่)009C29281X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางธิดารัตน์ สมานพันธ์
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์08:00-12:009.07.05-06(คู่)009C27270X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางจิตติมา ดวงมณี
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์13:00-17:0027.04.09(คี่)029C22211X    
การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,22-21-1
สอบปลายภาค:
  P4 อังคาร08:00-12:009.14.09(คู่)009C23230X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P5 อังคาร08:00-12:009.14.07(คี่)009C28280X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P6 ศุกร์08:00-12:0027.04.06(คี่)029C29281X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P7 ศุกร์13:00-17:0027.04.06(คี่)029C27252X    
พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:พลศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-24-2
สอบปลายภาค:
  P8 จันทร์08:00-12:0031.07.05 (คี่)042C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P9 จันทร์13:00-17:0031.06.04(คู่)042C28280X    
ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P10 จันทร์08:00-12:0027.04.15(คี่)029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: MisterChengxin Li
นางธิดารัตน์ สมานพันธ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์13:00-17:0027.04.15(คี่)029C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: MisterChengxin Li
นางจิตติมา ดวงมณี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P12 ศุกร์13:00-17:009.06.05(คี่)009C25250X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P13 จันทร์13:00-17:0027.04.09(คี่)029C26260X    
สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P14 พุธ15:00-19:009.14.11**009C26260X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P15 อังคาร08:00-12:0027.04.13(คี่)029C23230X    
ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P16 ศุกร์08:00-12:0027.04.15(คี่)029C27243X    
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
นายรัตตัญญู วงษ์ศาศวัต
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ดนตรีศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
15-14-1
12-10-2
สอบปลายภาค:
  P17 จันทร์13:00-17:0027.04.12(คี่)029C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P18 อังคาร13:00-17:0027.04.12(คี่)029C19190X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,19-19-0
สอบปลายภาค:
  P19 อังคาร08:00-12:0027.04.12(คี่)029C18180X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-18-0
สอบปลายภาค:
  P20 พฤหัสบดี13:00-17:0032.03.01**044C27270X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P21 พฤหัสบดี08:00-12:0032.03.01**044C26260X    
คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ญาณภัทร ทองร่อน
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,26-26-0
สอบปลายภาค:
  P22 จันทร์08:00-12:0027.04.12(คี่)029C20200X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,20-20-0
สอบปลายภาค:
  P23 พฤหัสบดี15:00-19:009.06.09(คู่)009C26260X    
ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นายธนกฤต จิรวัชวรากุล
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P24 ศุกร์08:00-12:0027.04.15(คู่)029C23230X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวพัชราภรณ์ อินภู่
นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P25 อังคาร08:00-12:0027.04.12(คู่)029C27270X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P26 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.13(คี่)029C27270X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวมาลัย บุญมา
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P27 อังคาร16:00-20:0027.04.13(คี่)029C33249X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางธิดารัตน์ สมานพันธ์
นางสาวมาลัย บุญมา
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
17-17-0
6-6-0
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษตามบริบทของสาขาวิชาต่างๆ ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียน บูรณาการการเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123