204103-62การละครไทยและบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์
Drama and Important Person in Dance
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ รูปแบบ ลักษณะ และวิธีการแสดงละครไทย ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ เพื่อนำหลักในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานแนวคิดทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน  มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนางานทางด้านนาฏศิลป์ให้ทันต่อสังคมโลกในปัจจุบัน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:1027.05.09**029C31310X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.อรนุช อินตา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.06.07**
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ รูปแบบ ลักษณะ และวิธีการแสดงละครไทย ศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์ เพื่อนำหลักในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานแนวคิดทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน
มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนางานทางด้านนาฏศิลป์ให้ทันต่อสังคมโลกในปัจจุบัน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123