207102-62หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
English Structure for Teachers of English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.04.13**029C35332X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
  P2 อังคาร08:40-12:009.09.05-06**009C31310X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สมร สุทธิปิยภัทร
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
4-0-4
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123