207103-62ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
Linguistics and Digital Technology for English Language Teaching
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์12:50-16:109.13.12**009C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.05-06**
  P2 จันทร์08:40-12:0027.04.07**029C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.05-06**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จำลองต่างๆในบริบทการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123