207104-62การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกปฏิบัติการจัดชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค์  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู วิธีการสะท้อนผลผู้เรียน การปรับพฤติกรรม การสร้างวินัยในชั้นเรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.04.09(คี่)029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.07-08**
  P2 ศุกร์08:40-12:0027.04.15(คี่)029C28271X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-27-1
สอบปลายภาค: 28 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.07-08**
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการจัดชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค์
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู วิธีการสะท้อนผลผู้เรียน การปรับพฤติกรรม การสร้างวินัยในชั้นเรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123