207104-62การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกปฏิบัติการจัดชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค์  การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู วิธีการสะท้อนผลผู้เรียน การปรับพฤติกรรม การสร้างวินัยในชั้นเรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:0027.04.09**029C29272X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร13:00-17:009.14.05**009C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการจัดชั้นเรียนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่พึงประสงค์
การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู วิธีการสะท้อนผลผู้เรียน การปรับพฤติกรรม การสร้างวินัยในชั้นเรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123