207105-62การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
Critical Reading for Teachers of English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:009.06.07**009C29272X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: MisterChengxin Li
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร08:00-12:0027.04.15**029C30300X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: MisterChengxin Li
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123