207312-62การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
English Language Assessment
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:00-12:009.06.07(คี่)009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ชลดา เลวิส
นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์13:00-17:0027.04.09(คี่)029C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผศ.ดร.ชลดา เลวิส
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123