207313-62การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
English Language Learning Management for the 21st Century Learners
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.04.07**029C27261X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.วริศรา ยางกลาง
MisterJamie Duncan Maclean
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ16:10-19:309.12.09**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,อาจารย์: MisterJamie Duncan Maclean
ดร.วริศรา ยางกลาง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และจัดค่ายภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123