207015-62การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
Translation for Teachers of English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.04.13**029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.05**
  P2 จันทร์12:50-16:109.12.12**009C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. จตุพล ภู่ละกอ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.05**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123