207016-62การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:009.06.09(คู่)009C27270X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
ดร. สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์08:00-12:0027.04.09(คู่)029C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา
ผศ. ดร.เฉลิมศรี จอกทอง
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,26-25-1
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็ก ระบุและอธิบายองค์ประกอบ ประเภท ลักษณะเฉพาะ ใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับทักษะการคิด

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123