207019-62วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
World Cultures for Teachers of English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการทำโครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ  และสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษา อังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:00-12:0027.04.06(คู่)029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-17:0027.04.07**029C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร.แวววลี แววฉิมพลี
ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ วัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของสังคมโลก มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านการทำโครงงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ
และสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษา อังกฤษตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123