207020-62ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
English for Language Proficiency Tests
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาเทคนิคการทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ TOEIC และฝึกทำแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:00-12:0027.04.15(คี่)029C27270X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค:
  P2 พฤหัสบดี13:00-17:009.06.08(คี่)009C25250X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P3 ศุกร์13:00-17:0027.04.06(คู่)029C28280X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์08:00-12:0027.04.09**029C29290X    
ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ธีระวัฒน์ อาจปรุ
ดร.แวววลี แววฉิมพลี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการทำแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS และ TOEIC และฝึกทำแบบทดสอบเพื่อให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123