207021-62ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชนสำหรับครูภาษาอังกฤษ
English for Speaking in the Community for Teachers of English
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและฝึกพูดในที่ชุมชน ฝึกการใช้น้ำเสียงที่หลากหลายและท่าทางเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนรูปแบบต่างๆ ในบริบทการศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.04.11**029C26260X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.05.04**
  P2 จันทร์12:50-16:1027.04.11**029C29281X    
ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.05.04**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกพูดในที่ชุมชน ฝึกการใช้น้ำเสียงที่หลากหลายและท่าทางเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนรูปแบบต่างๆ ในบริบทการศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123