404112-62เคมีสำหรับครู 2
Chemistry for Teachers 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น
เงื่อนไขรายวิชา: 404111
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0024.319 (คี่)024C27261X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,27-26-1
สอบปลายภาค: 20 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.06**
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์ นำความรู้ไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามหลักปฏิบัติสากล ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123