404222-62ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ  สุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นำความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี13:00-17:0024.223**024C26260X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.รณกฤต รัตนมาลา
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบกลางภาค: 7 ก.พ. 2567 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ N/A
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ความสัมพันธ์ของดาราศาสตร์กับมนุษย์ในแต่ละยุค ทรงกลมฟ้า เวลาดาราศาสตร์ กลุ่มดาวและการสังเกตการณ์กลุ่มดาว ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ
สุริยะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของเอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ นำความรู้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบนโลกและอวกาศด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123