100101-62ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Teachers’ Communication
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0038.5.20 **052C30273X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-27-3
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P2 อังคาร12:50-16:1038.5.20 **052C30255X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,30-25-5
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
พลศึกษา [621210012] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P3 อังคาร12:50-16:109.06.05**009C29281X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. หทัยวรรณ มณีวงษ์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-28-1
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P4 อังคาร08:40-12:009.06.08**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาไทย [621210013] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P5 อังคาร08:40-12:009.12.09**009C30291X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-29-1
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P6 จันทร์12:50-16:109.12.12**009C30291X    
ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,30-29-1
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ภาษาอังกฤษ [621210014] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P7 ศุกร์08:40-12:009.12.12**009C29263X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-26-3
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P8 ศุกร์12:50-16:109.12.12**009C29254X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-25-4
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
สังคมศึกษา [621210017] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P9 จันทร์08:40-12:0027.04.11**029C27261X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-26-1
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P10 อังคาร12:50-16:109.13.11**009C27243X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: นางสาวชมชนก ธนาวีราภรณ์
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,27-24-3
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ศิลปศึกษา [621210023] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P11 จันทร์12:50-16:109.12.09**009C26251X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-25-1
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P12 พฤหัสบดี12:50-16:109.13.10**009C25232X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,25-23-2
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [621210183] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P13 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.09**009C28262X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-26-2
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ฟิสิกส์ [621210007] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
  P14 อังคาร12:50-16:109.06.06**009C29272X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-27-2
สอบกลางภาค: 9 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
วิทยาศาสตร์ทั่วไป [621210008] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 0101ออนไลน์
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123