100101-62ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Language for Teachers’ Communication
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาวิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:009.12.09**009C30300X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P2 ศุกร์08:40-12:009.14.12**009C29290X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P3 พฤหัสบดี12:50-16:109.13.09**009C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
ผศ.ดร.วุธยา สืบเทพ
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,30-30-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P4 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.09**009C29290X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. วรกุล เชวงกูล
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,29-29-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.07.06**
  P5 ศุกร์12:50-16:1038.5.21 **052C28280X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P6 พฤหัสบดี08:40-12:009.13.12**009C28271X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่2 ,27-27-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P7 พฤหัสบดี12:50-16:109.06.07**009C22220X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,22-22-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P8 จันทร์14:30-17:509.06.07**009C28280X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,28-28-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P9 พฤหัสบดี08:40-12:009.07.07-08**009C13130X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นางสุวดี ไตรรงค์
นางรุจิเรข บุญญราศรี
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,13-13-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P10 พฤหัสบดี08:40-12:009.09.07-08**009C26251X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-25-1
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
  P11 อังคาร08:40-12:009.14.05**009C26260X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: นายศศศิริ สุวรรณทิพย์
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P12 อังคาร12:50-16:109.06.07**009C26260X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.กาญจนา คำผา
นางสุวดี ไตรรงค์
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,26-26-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
  P13 ศุกร์12:50-16:1027.04.13**029C25250X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.กุลวดี พุทธมงคล
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 651 หมู่1 ,25-25-0
สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123