100102-62จิตวิญญาณความเป็นครู
Teachers’ Spirituality
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0018.304018C29290X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. พัทธนันท์ เกิดคง
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P2 จันทร์08:40-12:0017.38017C29281X    
การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. กรกนก ธูปประสม
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาปฐมวัย [621210001] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P3 จันทร์12:50-16:1018.302018C27270X    
การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:การศึกษาพิเศษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การศึกษาพิเศษ [621210029] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
  P4 จันทร์12:50-16:109.14.10**009C28280X    
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. โสภิดา โคตรโนนกอก
สำรองให้:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,28-28-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา [621210244] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P5 จันทร์08:40-12:009.06.08**009C31310X    
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ธัญญรัศม์ ชิดไธสง
สำรองให้:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,31-31-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว [621210088] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P6 ศุกร์12:50-16:109.12.09**009C301812X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-18-12
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.06**
  P7 จันทร์12:50-16:109.09.05-06**009C18180X    
ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:ดนตรีศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,18-18-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ดนตรีศึกษา [621210139] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
  P8 จันทร์12:50-16:109.13.11**009C27270X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [621210084] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P9 พฤหัสบดี08:40-12:009.14.09**009C30300X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.06**
  P10 ศุกร์16:10-19:309.12.09**009C29290X    
คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คณิตศาสตร์ [621210003] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.06.06**
  P11 ศุกร์12:50-16:1038.5.20 **052C26260X    
เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:เคมี ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,26-26-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [621210005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
  P12 พฤหัสบดี12:50-16:1018.307018C27270X    
ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. สุภาวดี วิสุวรรณ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,27-27-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621210006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
  P13 อังคาร08:40-12:0018.305018C30300X    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน
สำรองให้:คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
คอมพิวเตอร์ศึกษา [621210004] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.06**
  P14 พฤหัสบดี14:30-17:509.14.11**009C302010X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
20-20-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
  P15 จันทร์15:20-18:4027.04.13**029C201010X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมศิลป์ [6212102025] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 31.05.06**
คำอธิบายรายวิชา
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123