100102-62จิตวิญญาณความเป็นครู
Teachers’ Spirituality
สังกัดคณะครุศาสตร์, คณะกรรมการกลุ่มวิชาชีพครู (4 ปี)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์  บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:00-12:0038.5.17 **052C29272X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-27-2
สอบปลายภาค:
  P2 อังคาร13:00-17:0038.5.17 **052C25241X    
พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,25-24-1
สอบปลายภาค:
  P3 พฤหัสบดี13:00-17:009.14.10**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P4 ศุกร์08:00-12:009.06.06**009C29281X    
สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-28-1
สอบปลายภาค:
  P5 พฤหัสบดี17:00-21:0031.06.02**042C241311X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
14-13-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P6 อังคาร17:00-21:0038.4.11 **052C261610X    
อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมศิลป์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
16-15-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
  P7 พฤหัสบดี13:00-17:009.14.06**009C29290X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. กรกนก ธูปประสม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P8 ศุกร์08:00-12:0027.04.12**029C25250X    
ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,25-25-0
สอบปลายภาค:
  P9 พฤหัสบดี08:00-12:009.06.05**009C30300X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. มยุรฉัตร จรัญญา
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,30-30-0
สอบปลายภาค:
  P10 ศุกร์08:00-12:009.14.07**009C29290X    
ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ. เพ็ญสุดา จิโนการ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,29-29-0
สอบปลายภาค:
  P11 จันทร์08:00-12:0038.5.17 **052C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P12 จันทร์13:00-17:0038.5.17 **052C23230X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: รศ.ดร. จตุรงค์ ธนะสีลังกูร
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,23-23-0
สอบปลายภาค:
  P13 อังคาร08:00-12:0031.07.05**042C24222X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่1 ,24-22-2
สอบปลายภาค:
  P14 พฤหัสบดี13:00-17:0029.5.1**030C24240X    
ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:ศิลปศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 661 หมู่2 ,24-24-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123